تاریخ و ساعات آزمون مصاحبه حضوری و فاینال آنلاین پاییز ۱۴۰۱

kac 13

مصاحبه: 22/09/1401 سه شنبه ساعت 17 – 16 بعدازظهر حضوری

فاینال : پنجشنبه و جمعه 24/09/1401  و 25/09/1401 آنلاین

kac 8

مصاحبه : 22/09/1401 سه شنبه ساعت 18 – 17 غروب حضوری

فاینال: 24/09/1401 و 25/09/1401 آنلاین

plus 11  و  ksc8

مصاحبه : 22/09/1401 سه شنبه ساعت  19 – 18 غروب حضوری

فاینال: 24/09/1401 و 25/09/1401 آنلاین

plus 4 

مصاحبه : 22/09/1401 سه شنبه ساعت 19 – 18 غروب حضوری

فاینال : 24/09/1401 و 25/09/1401 آنلاین

ksc 4 sunday rahimi

(ksc 4 یکشنبه رحیمی)

مصاحبه : 22/09/1401 سه شنبه ساعت 20 – 19 غروب حضوری

فاینال :  24/09/1401 و 25/09/1401 آنلاین

plus 2 sunday sadrayi

(plus 2 یکشنبه صدرایی)

مصاحبه : 22/09/1401 سه شنبه ساعت 20 – 19 غروب حضوری

فاینال : 24/09/1401 و 25/09/1401 آنلاین

plus 2  saturday yousefian

(plus 2 شنبه یوسفیان)

مصاحبه : 23/09/1401 چهارشنبه ساعت 18 – 17:30 بعدازظهر حضوری

فاینال : 24/09/1401 و 25/09/1401 آنلاین

ksc 4 saturday rahimi

(ksc 4 شنبه رحیمی)

مصاحبه : 23/09/1401 چهارشنبه 17:30 – 16:30 بعدازظهر حضوری

فاینال : 24/09/1401 و 25/09/1401 آنلاین

kac 15

مصاحبه : 23/09/1401 چهارشنبه ساعت 17:30 – 16:30 بعدازظهر حضوری

فاینال : 24/09/1401 و 25/09/1401 آنلاین

plus 8  و  plus 6

مصاحبه : 23/09/1401 چهارشنبه ساعت 19 – 18 غروب حضوری

فاینال : 24/09/1401 و 25/09/1401 آنلاین

ksc 10

مصاحبه : 23/09/1401 چهارشنبه ساعت 19 – 18 غروب حضوری 

فاینال : 24/09/1401 و 25/09/1401 آنلاین

kac 12 

مصاحبه : 23/09/1401 چهارشنبه ساعت 19 – 18 غروب حضوری

فاینال : 24/09/1401 و 25/09/1401 آنلاین

plus 2 saturday sadrayi

(plus 2 شنبه صدرایی)

مصاحبه : 23/09/1401 چهارشنبه ساعت 20 – 19 غروب حضوری

فاینال : 24/09/1401 و 25/09/1401 آنلاین

ksc 12 

مصاحبه : 23/09/1401 چهارشنبه ساعت 20 – 19 غروب حضوری

فاینال : 24/09/1401 و 25/09/1401 آنلاین

با آرزوی موفقیت 

دیدگاهتان را بنویسید